СБПЛР ЕООД Любимец е болница за продължително лечение и рехабилитация. Тя е единственото специализирано лечебно заведение в област Хасково, на която дейността й е изцяло в областта на физикалната терапия и рехабилитация.

`

Лечебното заведение работи по Договор с НЗОК по следните клинични пътеки:

1. КП № 258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система;
2. КП № 259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система;
3. КП № 260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа;
4. КП № 261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия;
5. КП № 262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система - лекуват се състояние след прекаран мозъчен инсулт, паркинсонова болест, дисеминирана склероза, травматична и възпалителна параплегия; Продължителността на Клиничната пътека е 7 дни, като пациента напуска лечебното заведение на 8-ия ден до12:00 часа . По желание е възможно удължаване на престоя със заплащане на допълнителния престой.
1 вариант – След проведено болнично лечение (до 30 дни след дехоспитализация) в неврологично отделение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или ОПЛ на основание, ако в епикризата, издадена при дехоспитализацията е отбелязана тази препоръка
2 вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и АМБУЛАТОРНИ ЛИСТИ 2БР / ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН / с насоченост за рехабилитация за болнично лечение, издадени от физиотерапевт след проведена незадоволителна рехабилитация в извън болничната помощ;

6. КП № 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система – радикулити, плексити: диабетна полиневропатия, лицеви парализи, невралгия на троичния нерв, травматични увреждания на периферни нерви;
1 вариант – След проведено болнично лечение (до 30 дни след дехоспитализация) в ортопедично, неврологично или ревматологично отделение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или от ОПЛ на основание, ако в епикризата, издадена при дехоспитализацията е отбелязана тази препоръка.Образна диагностика, направена през последните 24 месеца преди датата на хоспитализацията.
2 вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за болнична рехабилитация, издадени от физиотерапевт след проведена незадоволителна рехабилитация в извън болничната помощ.Образна диагностика, направена 24 месеца преди датата на хоспитализацията , а при диагноза с код М 51.1 и ЕМГ изследване до 6 месечна давност преди хоспитализацията;

7. КП № 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно - двигателния апарат: дископатии, гонартроза, коксартроза, периартрит на раменната става, ревматоиден артрит, болест на Бектеров, подагрозен артрит състояния след фрактури на костите и тялото ( оперирани и неоперирани ).
1 вариант – След проведено болнично лечение (до 30 дни след дехоспитализация) в ортопедично, неврологично или ревматологично отделение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или от ОПЛ на основание, ако в епикризата, издадена при дехоспитализацията е отбелязана тази препоръка.Образна диагностика, направена през последните 24 месеца преди датата на хоспитализацията.
2 вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за болнична рехабилитация, издадени от физиотерапевт след проведена незадоволителна рехабилитация в извън болничната помощ.Образна диагностика, направена 24 месеца преди датата на хоспитализацията , а при диагноза с код М 51.1 и ЕМГ изследване до 6 месечна давност преди хоспитализацията.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
(при наличие на такива)
ЗА ВСИЧКИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ПО КОИТО РАБОТИ БОЛНИЦАТА:
1. Копие от решение на ТЕЛК, при наличие на инвалидност;
2. Копие от рецептурна книжка;
3. Фактури от платена потребителска такса през настоящата година в други болници;
4. Копие от диплома, или служебна бележка от лечебно заведение – за медицински специалисти.
5.За издаване на болничен лист задължително носете ЛАК (лична амбулаторна карта).

Битови условия и оборудване
Болницата се състои от две отделения с общо 45 легла.
1. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина с ІІ-ро ниво на компетентност, разполагащо с 35 легла разпределени в 9 болнични стаи.
2. Отделение за продължително лечение по нервни болести с 10 легла в две болнични стаи.
За пациенти, които се нуждаят от придружител, се осигуряват самостоятелни болнични стаи. Всички са обзаведени с телевизионни апарати , хладибници и климатици, които са на разположение на болните напълно безплатно Болничната база разполага с апаратура и пособия за провеждане на лечебна терапия, отговаряща на всички основни направления по медицински стандарт “Физикална и рехабилитационна медицина “Провежда се комплексно лечение с поморийска луга и апликации с торфена кал, богата гама физиотерапевтични процедури, лазер терапия, инхалационно лечение, кинезитерапия (включваща и шийни екстензии); разполага също така и с оборудване (уреди) за трениране на фини движения и раздвижване на стави, велоергометри, Клетка на Роше , Андулационна терапевтична система и т.н., като някои от лечебните методики се провеждат за първи път в областта.

Персонал и квалификация
Ръководител на отделението по физикална и рехабилитационна медицина е д-р Виктория Белянова, със специалност физикална и рехабилитационна медицина. В болничното заведение работят още трима лекари. Останалата част от персонала в стационара на лечебното заведение се състои от 5 рехабилитатори, 2 масажиста, 12 медицински сестри и 7 санитари. Организацията, относно дейността в отделението, е направена така, че на пациента се правят 3 прегледа по време на престоя му - при приемане, рехабилитационен екип и главна визитация. По този начин се осъществява много добра връзка на всички занимаващи се с лечението на пациента. В болничното заведение функционира специализирана лекарска контролна комисия /ЛКК/ по физикална и рехабилитационна медицина. В момента на приема - пациентът, членове на семейството му, или придружаващото го лице, се информират за предлаганата медицинска помощ, терапевтичния план и очакваните разходи за сметка на пациента, ако има такива. Приемът на болни от цялата страна се осъществява след предварително заплануване на посочените телефони на гл. мед. сестра или стационар, а болните с тежки увреждания (изискващи чужда помощ) се приемат след предварителна уговорка.

Цени:
леглодни
физиотерапия
кинезитерапия

за контакти:
Гл.мед.сестра - 888305640
Стационар - 037510/7005
СБПЛР ЕООД Любимец 2018 - 2022 г.